Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Duyên.

Duyên đến huynh đi muội chớ buồn. 
Ta vẫn làm Thơ cho muội đọc. 
Thơ huynh Thơ muội Thơ huynh muội. 
Thiện Phi Lại có ở mây trời.

Funny